400-700-8412
 • Annexin V

  凋亡检测“金标准”,检测可以区分早期与中晚期细胞,Annexin V-FITC、Annexin V-PE、Annexin V-APC……

 • TUNEL

  切片凋亡检测首选,细胞爬片,石蜡切片与冰冻切片检测凋亡的经典方法,POD、FITC、TRITC……

 • Caspase

  半胱氨酸水解酶家族蛋白酶活性检测,终点法、荧光实时法任由选择

 • DNA断裂研究

  DNA ladder法与SCGE(彗星电泳),适合检测凋亡、DNA损伤与遗传毒性……

 • 线粒体研究

  线粒体研究工具,包括线粒体分离、线粒体蛋白提取、线粒体膜电位检测、线粒体标记……

 • 配套试剂

  凋亡检测相关的辅助试剂……